တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 (၁၈-၁၂-၂၀၂၃) မှ (၂၂-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
2 (၁၁-၁၂-၂၀၂၃) မှ (၁၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
3 (၄-၁၂-၂၀၂၃) မှ (၈-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမ ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
4 (၂၈-၁၁-၂၀၂၃) မှ (၁-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
5 (၂၀-၁၁-၂၀၂၃) မှ (၂၄-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
6 (၁၃-၁၁-၂၀၂၃) မှ (၁၇-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
7 (၆-၁၁-၂၀၂၃) မှ (၁၀-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
8 (၃၁-၁၀-၂၀၂၃) မှ (၃-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
9 (၂၃-၁၀-၂၀၂၃) မှ (၂၇-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
10 (၁၆-၁၀-၂၀၂၃) မှ (၂၀-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ