တင်ဒါခေါ် ယူခြင်း

စဉ် ခေါင်းစဉ် စတင်မည့်ရက် ပိတ်မည့်ရက် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ
1 တင်ဒါအမှတ်စဉ် ( ၂ / ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ) ၉-၆-၂၀၂၀၁ ၂၁ - ၆ - ၂၀၂၁
2 မုဒုံမြို့နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦ နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၈-၁၀-၂၀၂၁ ၂၈-၁၀-၂၀၂၁
3 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၈-၁၀-၂၀၂၁ ၂၈-၁၀-၂၀၂၁

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ