တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
31 (၁၈-၁၂-၂၀၂၃) မှ (၂၂-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
32 (၁၁-၁၂-၂၀၂၃) မှ (၁၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
33 (၄-၁၂-၂၀၂၃) မှ (၈-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမ ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
34 (၂၈-၁၁-၂၀၂၃) မှ (၁-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
35 (၂၀-၁၁-၂၀၂၃) မှ (၂၄-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
36 (၁၃-၁၁-၂၀၂၃) မှ (၁၇-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
37 (၆-၁၁-၂၀၂၃) မှ (၁၀-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
38 (၃၁-၁၀-၂၀၂၃) မှ (၃-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
39 (၂၃-၁၀-၂၀၂၃) မှ (၂၇-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
40 (၁၆-၁၀-၂၀၂၃) မှ (၂၀-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ