တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
21 (၂၉-၁-၂၀၂၄) မှ (၂-၂-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
22 (၂၂-၁-၂၀၂၄) မှ (၂၆-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
23 (၁၅-၁-၂၀၂၄) မှ (၁၉-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
24 (၈-၁-၂၀၂၄) မှ (၁၂-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
25 (၁-၁-၂၀၂၄) မှ (၅-၁-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
26 (၂၅-၁၂-၂၀၂၃) မှ (၂၉-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
27 (၁၈-၁၂-၂၀၂၃) မှ (၂၂-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
28 (၁၁-၁၂-၂၀၂၃) မှ (၁၅-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
29 (၄-၁၂-၂၀၂၃) မှ (၈-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမ ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
30 (၂၈-၁၁-၂၀၂၃) မှ (၁-၁၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့ထိ ချိန်းဆိုသော တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ