တရားလွှတ်တော်

၂၀၂၁ မှုခင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ

မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးများ၏ တရားမမှုများ ပြီးပြတ်နှုန်း

(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

 

မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးတစ်ရုံးချင်းအလိုက် ပြီးပြတ်သည့်တရားမမှုများ၏ ပျမ်းမျှကြန့်ကြာကာလ

(၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စဉ် ခရိုင် မြို့နယ် ပြီးပြတ်မှု စုစုပေါင်း ကြန့်ကြာ ရက်ပေါင်း ပျမ်းမျှ ကြန့်ကြာရက် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ
မော်လမြိုင်ခရိုင်  မော်လမြိုင် ၅၆ ၁၇၅၁၃ ၃၁၃ Download
  ချောင်းဆုံ ၂၅ ၉၄၅၉ ၃၇၈ Download
  ကျိုက်မရော ၁၂ ၇၀၆၆ ၅၈၉ Download
  မုဒုံ ၂၄ ၁၁၉၄၄ ၄၉၈ Download
  သံဖြူဇရပ် ၁၇ ၅၂၇၇ ၃၁၀ Download
  ရေး ၃၇ ၁၂၄၇၆ ၃၃၇ Download
သထုံခရိုင် ပေါင် ၅၃ ၁၆၈၈၄ ၃၁၉ Download
  သထုံ ၁၆ ၇၃၂၄ ၄၅၇ Download
  ဘီးလင်း ၆၁ ၁၉၅၀၉ ၃၂၀ Download
10    ကျိုက်ထို ၇၀ ၃၀၅၆၀ ၄၃၇ Download

 

 

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ