တရားလွှတ်တော်

၂၀၂၀ မှုခင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ

မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးများ၏ တရားမမှုများ ပြီးပြတ်နှုန်း

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

 

မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးတစ်ရုံးချင်းအလိုက် ပြီးပြတ်သည့်တရားမမှုများ၏ ပျမ်းမျှကြန့်ကြာကာလ

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

စဉ် ခရိုင် မြို့နယ် ပြီးပြတ်မှု စုစုပေါင်း ကြန့်ကြာ ရက်ပေါင်း ပျမ်းမျှ ကြန့်ကြာရက် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ
မော်လမြိုင်ခရိုင်  မော်လမြိုင် ၁၆၄ ၂၂၇၆၆ ၁၃၉ Download
  ချောင်းဆုံ ၃၈ ၂၉၂၇ ၇၇ Download
  ကျိုက်မရော ၁၁ ၅၅၁၂ ၅၀၁ Download
  မုဒုံ ၂၆ ၁၁၄၉၀ ၄၄၂ Download
  သံဖြူဇရပ် ၃၃ ၈၉၉၃ ၂၇၃ Download
  ရေး ၁၂၆ ၉၆၀၇၁ ၇၆၂ Download
သထုံခရိုင် ပေါင် ၅၄ ၁၀၁၁၆ ၁၈၇ Download
  သထုံ ၃၉ ၁၆၉၂၂ ၄၃၄ Download
  ဘီးလင်း ၈၄ ၉၄၂၅ ၁၁၂ Download
10    ကျိုက်ထို ၇၃ ၁၈၉၇၂ ၂၆၀ Download

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ