၂၀၂၀ မှုခင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ

၂၀၂၀ မှုခင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးများ၏ တရားမမှုများ ပြီးပြတ်နှုန်း

(၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

 

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်တရားရုံးတစ်ရုံးချင်းအလိုက် ပြီးပြတ်သည့်တရားမမှုများ၏ ပျမ်းမျှကြန့်ကြာကာလ

(၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ)

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ